Xuất bản thông tin

null Thông báo chiêu sinh Tập huấn chuyên đề 11/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo chiêu sinh Tập huấn chuyên đề 11/2022

Nhằm giúp các Hợp tác xã (HTX) tiếp cận với những sản phẩm đạt tiêu
chuẩn an toàn về thực phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu bao bì của sản
phẩm. Tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến phát triển
và nâng cao hiệu quả các sản phẩm của các hợp tác xã; hỗ trợ các HTX xây
dựng trang thương mại điện tử hướng đến công nghệ số.
 

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng
Đồng Tháp tổ chức tập huấn chuyên đề cho các HTX
 

Chi tiết xem tại Công văn