Xuất bản thông tin

null Nhiều chính sách mới thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Trang chủ Kinh tế tập thể

Nhiều chính sách mới thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Sáng 29/01/2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021, có 160 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tham dự.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các chính sách

Đáng chú ý tại hội nghị này, nhiều chủ trương, chính sách mới từ Trung ương và địa phương về phát triển kinh tế tập thể được triển khai đến hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm và đưa vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục chính quy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp.

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, hỗ trợ về thành lập mới, củng cổ tổ chức hợp tác xã; nâng cao năng lực, nhận thức; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm.

Tại Đồng Tháp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển hợp tác xã, phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nghị quyết nêu rõ, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã theo hướng đa ngành nghề, đa dịch vụ; tập trung củng cố, kiện toàn các hợp tác xã đủ mạnh để thực hiện tốt vai trò tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng v.v..

Ngày 08/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 399/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.