Xuất bản thông tin

null Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số

Chi tiết bài viết Tin tức

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số

Đây là một trong những định hướng lớn của ngành nông nghiệp trong năm 2021 và được Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đồng tình cao tại buổi làm việc với ngành vào sáng ngày 23/02/2021.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
05 năm (2021 - 2025), bảo đảm các chỉ tiêu đề ra, trong đó tăng trưởng ngành năm 2021 là 3,7%

Theo đó, việc chuyển đổi số sẽ tập trung xây dựng các dữ liệu về nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, dữ liệu về đất đai, các mô hình sản xuất v.v., được thực hiện đồng bộ, có sự kết nối và phải hiệu quả. Song song đó, tổ chức tập huấn cho nông dân, đào tạo nông dân chuyên nghiệp để ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua, trong đó có chuỗi giá trị các ngành hàng; đồng thời rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh những chính sách mới phù hợp với tình hình mới.

Phát triển kinh tế tập thể, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật v.v. là những nhiệm vụ được ông Huỳnh Minh Tuấn giao ngành nông nghiệp tập trung trong năm nay.

Năm 2021, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành đạt 45.752 tỷ đồng. Theo đó, ước giá trị tăng thêm đạt 19.913 tỷ đồng (tăng 3,7% so ước thực hiện năm 2020); thành lập mới 07 hợp tác xã nông nghiệp; có thêm 04 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu v.v..

Ngành sẽ tham mưu Kế hoạch duy trì, nâng chất những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới; tham mưu ban hành Kế hoạch đánh giá mức độ duy trì các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nghiên cứu đề xuất bổ sung tiêu chí phụ trong thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Tiêu chí “dòng sông không rác”, “có thành lập Hội quán” v.v.).

Về kinh tế nông nghiệp, ngành sẽ phối hợp với Tập đoàn Mỹ Lan xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc lúa gạo tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2; xây dựng bản thử nghiệm về cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp có thể kết nối với các phương tiện thông minh v.v..