Xuất bản thông tin

null Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Chi tiết bài viết Tin tức

Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch với mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên toàn tỉnh đạt 100%, riêng năm 2021 đạt 65%.

Chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2030 ít nhất 50% kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý được xã hội hóa.

Thực hiện kế hoạch này, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng và làm sạch bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trước khi thu gom, xử lý; tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Đầu tư xây dựng đồng bộ các bể chứa, khu vực lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đảm bảo đến năm 2025 bố trí đầy đủ bể chứa và khu vực lưu chứa đáp ứng thu gom cho toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Tăng cường công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; tổ chức vận chuyển và xử lý theo lộ trình mục tiêu đề ra, không để bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tồn đọng tại các bể chứa, khu vực lưu chứa.

Nguồn: 160/KH-UBND