Xuất bản thông tin

null Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Chi tiết bài viết Tin tức

Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và một số sở làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nắm tình hình hoạt động của đơn vị.

Ông Huỳnh Minh Tuấn chia sẻ những khó khăn của Liên minh Hợp tác xã
và mong muốn đơn vị tiếp tục vượt qua khó khăn để đưa kinh tế tập thể phát triển

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành phải quan tâm, đầu tư phù hợp và theo dõi, kịp thời tham mưu những nội dung có liên quan, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh là thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Đối với những vướng mắc về cơ chế chính sách, các quy định chung, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị để tháo gỡ, nhằm giúp cho hoạt động của hợp tác xã cũng như Liên minh hợp tác xã tỉnh được thuận lợi và phát triển.

Phó Chủ tịch Huỳnh Minh Tuấn thống nhất cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm đầu mối tổ chức tập huấn các nội dung liên quan hợp tác xã; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1804 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 v.v..

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 220 hợp tác xã, trong đó có 208 hợp tác xã đang hoạt động trên các lĩnh vực, chiếm nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp (179 hợp tác xã). Trong số 191 hợp tác xã được đánh giá, có 11,9% hợp tác xã được xếp loại tốt.

Về Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, hiện nay tổng nguồn vốn hoạt động 40 tỷ đồng; có 06 hợp tác xã, với 15 phương án được vay, tổng số tiền đã giải ngân là 10 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, tổng dư nợ quá hạn của Quỹ gần 2,54 tỷ đồng.

Khó khăn nhiều năm qua của hợp tác xã là năng lực quản trị hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chưa tổ chức nhiều dịch vụ phục vụ thành viên; có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ hợp tác xã đã được ban hành nhưng vận dụng vào thực tiễn còn nhiều bất cập và hạn chế v.v..