Xuất bản thông tin

null Thơ mời Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022 và triển khai một số chính sách mới có liên quan đến HTX

Chi tiết bài viết Thông báo

Thơ mời Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022 và triển khai một số chính sách mới có liên quan đến HTX