Xuất bản thông tin

null Quy định khu vực nội thành của TP, TT, KDC không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông báo

Quy định khu vực nội thành của TP, TT, KDC không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về: Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND Tỉnh về việc ban hành Quy định khu vực nội thành của TP, TT, KDC không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp