Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển, củng cố hợp tác xã (HTX) liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025.

Hợp tác xã Mỹ Đông 2 sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa

Kế hoạch hướng đến mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX có mã vùng trồng. Từ đó, để các HTX hoạt động đi vào chiều sâu theo hướng khép kín từ sản xuất, dịch vụ đến tiêu thụ sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc; tạo điều kiện cho các HTX thực hiện việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu. Bên cạnh đó, mục tiêu kế hoạch còn hướng đến phát triển HTX bền vững gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng vùng sản xuất hàng hóa; phát triển HTX theo mô hình kinh doanh đa ngành nghề, hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển ngành nghề, tăng thu nhập.

Theo đó, kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như củng cố, nâng chất 13 HTX từ trung bình lên khá; số lượng cán bộ quản lý được qua đào tạo đại học đạt 20%, trung cấp đạt 15%.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 32 HTX nông nghiệp, 37 tổ hợp tác, 6 Hội quán có mã vùng trồng và có 70% HTX (24/34 HTX), 50% THT (18/35 THT), 50% Hội quán (3/6 Hội quán) có liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc. Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thiện và mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc trên lúa với diện tích 500ha.

Theo Y DU/ Báo Đồng Tháp